Кафедра філософії

Мова:

Основи права

Анотація дисципліни

Обсяг дисципліни: 2 кредити ЄКТС, лекцій 10 год., практичних занять 10 год., форма контролю: залік.
Лектори: доц. Турута О.В., проф. Россіхін В.В.
Опис дисципліни:
Курс надає студентам базових знань щодо положень окремих галузей права, що забезпечить правильне розуміння правових явищ, вміння користуватися нормативно-правовими актами, юридично грамотно оцінювати ситуації в повсякденному житті і майбутній професійній діяльності. В курсі міститься необхідна інформація про систему законодавства України та її застосуванні суб’єктами права в цивільно-правових, кримінально-правових, трудових відносинах.

Мета: засвоєння студентами базових знань щодо положень окремих галузей права
Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

  • уміти вирішувати проблемні правові ситуації в повсякденному житті і майбутній професійній діяльності;
  • уміти аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти;
  • уміти захищати свої права і інтереси.

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії:
набуті знання будуть реалізовані під час працевлаштування на підприємства усіх форм власності, при здійсненні трудової діяльності на будь-яких посадах в ІТ компаніях, при захисті своїх прав і законних інтересів як у повсякденному житті, так і в майбутній професійній діяльності.

Методичні вказівки

Питання для підсумкового контролю (залік)

Навчальний посібник