Кафедра філософії

Мова:

Філософія

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 16 год., форма контролю: екзамен
Лектори: проф. Штанько В.І., проф. Тіхонова Л.А., доц. Старікова Г.Г., доц. Покровський А.М., доц. Горячковська Г.М., доц. Омельченко В.В., ст. викл. Жидкова О.О.
Опис дисципліни:

Метою курсу є формування системи знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому, на ставлення людини до цього світу в розумінні загальних проблем буття. Розглядаються історичні типи філософії, основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, філософська антропологія, етика, естетика, соціальна філософія тощо), особливості взаємозв’язку науки, техніки з сучасними соціальними і етичними проблемами, умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури.